– Gia công chính xác CNC.

– Phay CNC, tiện CNC.

– Thiết kế mẫu.

– Gia công mẫu.

– Đào tạo học viên CNC, có máy thực hành tại chỗ.

may-cnc-01 may-cnc-02 may-cnc-03 may-cnc-04 may-cnc-05 may-cnc-06